Naar België komen

 1. Last updated on

In bepaalde door de wet vastgestelde gevallen kan een verbintenis tot tenlasteneming het bewijs vormen van voldoende betaansmiddelen voor een aanvrager van een studentenvisum.

Meer informatie over tenlasteneming (bijlage 32) en andere bewijsmiddelen van de voldoende bestaansmiddelen vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, de Belgische instantie die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Als de garant in Frankrijk woont, moet hij de verbintenis tot tenlasteneming  invullen en zijn handtekening persoonlijk laten legaliseren bij het Consulaat-Generaal in Parijs of het Consulaat-Generaal in Marseille. Wilt u weten welk consulaat bevoegd is, klik dan hier.

Een afspraak maken kan enkel na goedkeuring van het dossier door de ad hoc dienst, en op basis van een dossiernummer. Lees de onderstaande procedure aandachtig door.


Voorwaarden om garant te kunnen zijn


De garant moet een natuurlijke persoon van ten minste 18 jaar oud zijn of ontvoogd zijn.

De garant moet:

 • de Belgische nationaliteit bezitten, of 
 • een burger van de Europese Unie zijn die een verblijfsrecht van meer dan drie maanden in België of een andere lidstaat van de Europese Unie heeft, of 
 • een onderdaan van een derde land zijn die toegelaten of gemachtigd is om voor onbepaalde duur in België of een andere lidstaat van de Europese Unie te verblijven, of 
 • een familielid tot in de derde graad van de onderdaan van een derde land die ten laste wordt genomen zijn.

De garant moet bewijzen dat hij over over regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt om een student ten laste te nemen. Het maandelijkse NETTO-bedrag waarover de garant moet beschikken is 2892,55 € voor het academiejaar 2024/2025.

Opmerkingen:

 • Meerdere personen kunnen niet voor dezelfde student instaan.
 • De inkomsten van de echtgenoot/ote van de garant tellen echter niet mee om de bestaansmiddelen van de garant te berekenen.
   

Te volgen procedure


1. Een dossier samenstellen


De garant stelt de volgende stukken samen:

 1. Het formulier "tenlasteneming", zorgvuldig ingevuld en ondertekend;
 2. Het formulier "verbintenis tot tenlasteneming" zorgvuldig met de hand en in hoofdletters ingevuld, maar nog niet ondertekend en nog niet gedateerd;
 3. De laatste 3 loonfiches;
 4. Het werkcontract;
 5. Het laatste aanslagbiljet ("avis d’imposition");
 6. Een geldige identiteitskaart (paspoort EN verblijfsvergunning, indien van toepassing - noteer dat de Franse identiteitskaarten 10+5 niet erkend worden);
 7. Een kopie van de identiteitskaart van de student (paspoort EN verblijfsvergunning, indien van toepassing);
 8. 20€, te betalen tijdens uw afspraak en uitsluitend per bankkaart.

Opgelet: alle documenten moeten minder dan 3 maand oud zijn op het moment van het indienen van uw dossier. Documenten afgegeven door de meeste landen buiten Europe moeten gelegaliseerd worden en/of vertaald naar het Nederlands of het Frans.

Specifieke gevallen:

 • Indien de garant zelfstandige is, moet het dossier een attest van inkomen van de laatste 3 maanden bevatten, opgesteld door een boekhouder, het K-bis-uittreksel en de rekeningafschriften van de laatste 3 maanden;
 • Indien de garant een beroep uitoefent in de gezondheidszorg, moet het dossier de beroepskaart bevatten;
 • Indien de garant een advocaat is, moet het dossier een bewijs van inschrijving bij de balie bevatten;
 • Indien de garant met pensioen is, moet het dossier het attest van pensioenbetaling en de kennisgeving van pensionering bevatten;
 • Indien de aanvraag van tenlasteneming het einde van de studie betreft, moet het dossier een bewijs bevatten van de succesvolle afronding van de studie door de student (attest van de onderwijsinstelling, studieresultaten, cijferlijst, diploma, enz.);
 • Als de borgsteller een familielid tot en met de 3e graad is van de te ondersteunen derdelander, moet het dossier een bewijs van deze relatie bevatten. De garant kan ten opzichte van de student dus zijn vader/moeder, een grootouder, een oom/tante, een broer/zus, een neef/nicht zijn.
   

2. Eén volledig dossier per e-mail verzenden 


De garant stuurt zijn volledig dossier per email naar paris.visa@diplobel.fed.be indien hij in de jurisdictie van het Consulaat-Generaal in Parijs woont, of naar marseille@diplobel.fed.be indien hij in de jurisdictie van het Consulaat-Generaal in Marseille woont. Wilt u weten welk consulaat bevoegd is, klik dan hier.

Om ervoor te zorgen dat uw aanvraag ontvankelijk is, dient u de volgende instructies te volgen:

 • Gelieve de titel op volgende manier op te stellen: PEC / NAAM en voornaam van de garant / NAAM en voornaam van de student / onderwijsinstelling; 
 • Verzamel de documenten in één bijlage. De bijlage wordt in pdf-formaat verzonden. De groote van de e-mail mag niet groter zijn dan 15 Mb, anders komt het bericht niet aan.
 • Stuur het volledige dossier in ÉÉN E-MAIL.

E-mails die deze aanduidingen niet bevatten en/of onvolledig zijn, worden niet behandeld.

De behandeling bedraagt tussen 2 en 4 weken. Het is niet nodig om uw e-mail opnieuw te verzenden.
 

3. Ontvankelijkheid en afspraak maken


Indien het dossier ontvankelijk is, ontvangt de garant een formulier en wordt hij uitgenodigd om een afspraak te maken om zich te melden aan de loketten van het Consulaat-Generaal om de tenlasteneming te ondertekenen.

Afspraken gemaakt zonder onze toestemming worden automatisch geannuleerd.

Indien u, zonder ons vooraf te verwittigen, niet op de genomen afspraak verschijnt, bent u verplicht een nieuwe afspraak te maken op eerste beschikbare datum. U kan van geen enkel voordeel profiteren. 
 

4. Ondertekening en legalisatie tijdens de afspraak


De garant moet zich aandienen met zijn dossier in dubbel exemplaar (originelen en kopieën). Ter plaatse worden geen kopieën gemaakt.

Na betaling per bankkaart wordt de handtekening van de garant virtueel gelegaliseerd. De gelegaliseerde tenlasteneming is online toegankelijk, door een QR-code te scannen of door het dossiernummer op LegalWeb in te dienen.   

De gelegaliseerde tenlasteneming dient door de garant aan de student te worden overgemaakt.