Tenlasteneming

 1. Last updated on

In bepaalde door de wet vastgestelde gevallen kan een verbintenis tot tenlasteneming het bewijs vormen van voldoende betaansmiddelen voor een aanvrager van een studentenvisum.

Meer informatie over tenlasteneming (bijlage 32) vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, de Belgische instantie die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Als de garant in Frankrijk woont, moet hij de verbintenis tot tenlasteneming  invullen en zijn handtekening persoonlijk laten legaliseren bij het Consulaat-Generaal in Parijs of het Consulaat-Generaal in Marseille. Wilt u weten welk consulaat bevoegd is, klik dan hier.

Een afspraak maken kan enkel na goedkeuring van het dossier door de ad hoc dienst, en op basis van een dossiernummer. Lees de onderstaande procedure aandachtig door.

Voorwaarden om garant te kunnen zijn

De garant moet een natuurlijke persoon van tenminste 18 jaar oud zijn of ontvoogd zijn.

De garant moet:

 • de Belgische nationaliteit bezitten, of 
 • een burger van de Europese Unie zijn die een verblijfsrecht van meer dan drie maanden in België of een andere lidstaat van de Europese Unie heeft, of 
 • een onderdaan van een derde land zijn die toegelaten of gemachtigd is om voor onbepaalde duur in België of een andere lidstaat van de Europese Unie te verblijven, of 
 • een familielid tot in de derde graad van de onderdaan van een derde land die ten laste wordt genomen zijn.

De garant moet bewijzen dat hij over over regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt om een student ten laste te nemen. Het maandelijkse NETTO-bedrag waarover de garant moet beschikken is 2797,32 € voor het academiejaar 2023/2024.

De echtgenoot/ote van de garant wordt niet beschouwd als "ten laste" indien hij/zij werkt. Zijn/haar inkomsten tellen echter niet mee om de bestaansmiddelen van de garant te berekenen.

Te volgen procedure

 

1. Een dossier samenstellen

De garant stelt de volgende stukken samen:

 1. Het formulier "tenlasteneming", zorgvuldig ingevuld en ondertekend ;
 2. Het formulier "verbintenis tot tenlasteneming" zorgvuldig ingevuld, maar nog niet ondertekend ;
 3. De laatste 3 loonfiches ;
 4. Het werkcontract ;
 5. Het laatste aanslagbiljet ("avis d’imposition") ;
 6. Een geldige identiteitskaart ;
 7. Een kopie van de identiteitskaart van de student ;
 8. 20€, te betalen tijdens uw afspraak en uitsluitend per bankkaart.

Opgelet : alle documenten moeten minder dan 3 maand oud zijn op het moment van het indienen van uw dossier. Documenten afgegeven door de meeste landen buiten Europe moeten gelegaliseerd worden en/of vertaald naar het Nederlands of het Frans.

 

2. Eén volledig dossier per email verzenden 

De garant stuurt zijn volledig dossier per email naar paris.visa@diplobel.fed.be indien hij in de jurisdictie van het Consulaat-Generaal in Parijs woont, of naar marseille@diplobel.fed.be indien hij in de jurisdictie van het Consulaat-Generaal in Marseille woont. Wilt u weten welk consulaat bevoegd is, klik dan hier.

Om een efficiënte verwerking van uw dossier te garanderen, dient u het volgende te doen:

 1. Gelieve de titel op volgende manier op te stellen: PEC / NAAM en voornaam van de garant / NAAM en voornaam van de student / onderwijsinstelling ; 
 2. Zorg ervoor dat ALLE vereiste documenten aan één email zijn toegevoegd.

Emails die deze aanduidingen niet bevatten en/of onvelledig zijn, worden niet behandeld.

De behandeling bedraagt ongeveer 2 weken. Het is niet nodig om uw email opnieuw te verzenden.

 

3. Ontvankelijkheid en afspraak maken

Indien het dossier ontvankelijk is, ontvangt de garant een formulier en wordt hij uitgenodigd om een afspraak te maken om zich te melden aan de loketten van het Consulaat-Generaal om de tenlasteneming te ondertekenen.

Afspraken gemaakt zonder onze toestemming worden automatisch geannuleerd.

 

4. Ondertekening en legalisatie tijdens de afspraak

De garant moet zich aandienen met zijn dossier in dubbel exemplaar (originelen en kopies). Ter plaatse worden geen kopieën gemaakt.

Na betaling per bankkaart wordt de handtekening van de garant virtueel gelegaliseerd. De gelegaliseerde tenlasteneming is online toegankelijk, door een QR code te scannen of door het dossiernummer op LegalWeb in te dienen.   

De gelegaliseerde tenlasteneming dient door de garant aan de student te worden overgemaakt.