Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Kids-ID - Marseille

 

 

Sinds 1 oktober 2015 kunnen ouders van een Belgische kind van minder dan 12 jaar, ingeschreven in een consulaire beroepspost, een electronische identiteitskaart Kids-ID aanvragen voor dit kind.

Uw Belgische identiteitskaart volstaat om in meer dan 50 landen te reizen, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. U vindt de lijst van deze landen op de website van de FOD Binnelandse Zaken. 

Opgelet: Sinds de inwerkingtreding van het consulair wetboek op 15/06/2014, is het bekomen van een identiteitskaart bij een Belgische Consulaat enkel mogelijk voor Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters. Voor meer informatie, gelieve onze webpagina betreffende de inschrijving te raadplegen.

Ereconsulaten zijn niet bevoegd voor deze materie. U dient uw aanvraag enkel en alleen in te dienen bij de consulaire beroepspost bevoegd voor uw woonplaats.

 

OPGELET: Nieuwe Belgische identiteitskaart met vingerafdrukken

Conform de Europese regelgeving, moeten alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten. De Belgische gemeenten leveren deze nieuwe identiteitskaarten met vingerafdrukken sinds eind 2020 af. In de komende weken volgen alle Belgische beroepsconsulaten. We zijn ons er van bewust dat de aanvraag van een Kids-ID daardoor meer inspanningen van u zal vergen. De aanwezigheid van elk kind ouder dan 6 jaar zal immers vereist zijn om een goede identificatie te garanderen, met een elektronische handtekening en een foto ter plaatse afgenomen, zoals dat nu reeds voor een paspoort het geval is. Enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische identiteitskaart als reisdocument (in meer dan 50 landen) in stand houden. Als uw kind reeds een Kids-ID bezit, blijft deze geldig tot de vervaldatum - het is niet verplicht om deze te vervangen vóór deze datum.

 
Geldigheidsduur

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder lijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

 

Prijs en betaalwijze

1. Prijs

Persoonlijk afhalen van de Kids-ID: 10 euro 

Verzending per post van de Kids-ID: 15 euro

2. Betaalwijze

De betaling gebeurt in principe ter plaatse met debet- of kredietkaart (Carte bleue, Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, ...). Wij aanvaarden geen American Express-kaarten. Omwille van veiligheidsredenen worden betalingen in baar geld, per cheque of cashmandaat niet aanvaard.

Indien u per overschijving wenst te betalen, moet de overschrijving minimum 1 week op voorhand gebeuren en dient het betalingsbewijs tegelijk met de rest van het aanvraagdossier te worden voorgelegd.

Bankrekening van het Consulaat-generaal :

 • Bank: HSBC
 • Titularis van de rekening: Consulat Général de Belgique
 • IBAN: FR76 3005 6001 9601 9600 9862 265
 • SWIFT: CCFRFRPP

Gelieve het volgende in de mededeling mee te delen: « Kids-ID + naam en voornaam van het kind + geboortedatum (DDMMJJJJ) ».

Procedure en termijnen

Voor kinderen jonger dan 6 jaar, kan de aanvraag voor Kids-ID opgestuurd worden per post (niet per e-mail) naar het volgende adres:

Consulaat-generaal van België
112 Boulevard des Dames
13002 Marseille

Voor kinderen vanaf 6 jaar, omwille van de invoering van de biometrische identiteitskaart, dient een Kids-ID in persoon en op afspraak aan te vragen bij ons Consulaat-Generaal in Marseille. Het is sinds 21 juni 2021 niet meer mogelijk een aanvraag voor Kids-ID per post in te dienen voor een kind van 6 jaar en ouder .
Vanaf deze datum kunt u alternatief, indien u zich niet naar Marseille kunt verplaatsen, de Kids-ID aanvragen in België, bij (1) de Belgische gemeente waar het kind laatst ingeschreven was, of (2) de Belgische gemeente van geboorte van het kind als het kind nooit in België heeft gewoond, maar er wel is geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als het kind nooit in België heeft gewoond en er ook niet geboren is. Hoewel de prijs in een Belgische gemeente duurder is (ongeveer 100 euro, variërend van de ene tot de andere gemeente), is de levering van de kaart echter veel sneller (binnen de twee werkdagen). Gelieve te noteren dat beide ouders verplicht aanwezig moeten zijn – alleen zo kan aangenomen worden dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt.
De foto en handtekening die eventueel bij een eerdere aanvraag van Kids-ID of paspoort werden geregistreerd, kunnen om wettelijke en privacyredenen niet worden hergebruikt voor de nieuwe aanvraag van een identiteitskaart.
In tegenstelling tot de aanvraag van een gewoon paspoort, is de aanvraag van een Kids-ID bij een ander beroepsconsulaat dan het consulaat waar het kind ingeschreven is, niet mogelijk.

De oude Kids-ID moet verplicht worden terugbezorgd op het moment van ontvangst van de nieuwe kaart.

De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld 6 weken in beslag.

Samenstelling van het dossier

Het identiteitskaartaanvraagdossier dient de volgende documenten te bevatten:

 1. Het aanvraagformulier voor -6 jaar, ingevuld en getekend door de ouder(s).  Het afspraakformulier voor +6-12jaar, ingevuld en getekend door de ouder(s).

 2. Identiteitsfoto die voldoet aan de regels.

 3. Bewijs van woonst van minder dan drie maanden (factuur van elektriciteit, water, gas, vaste telefonie, huurcontract…) op naam van de ouder bij wie het kind woont.

 4. Kopie van het huidig identiteitsbewijs (identiteitskaart en/of paspoort) van de ouders.

 5. Bewijs van betaling (zie hoofdstuk hierboven).

 6. Bij verlies van de vorige kaart: het aangifteformulier van , ingevuld en getekend. Gelieve zo snel mogelijk uw documenten te blokeren visa DocStop, om zodoende frauduleus misbruik te vermijden.

 7. Bij diefstal van de vorige kaart: het aangifteformulier, ingevuld en getekend, evenals de diefstalverklaring afgelegd bij de politie.Gelieve zo snel mogelijk uw documenten te blokeren visa DocStop, om zodoende frauduleus misbruik te vermijden.

Afhalingswijzen

1. Persoonlijk

Zodra wij de Kids-ID ontvangen, zal u ingelicht worden. Een van de ouders die op hetzelfde adres als het kind woont, kan dan persoonlijk naar onze loketten komen (op afspraak) om de certificaten te activeren en de Kids-ID in ontvangst te nemen. Indien de Kids-ID niet binnen drie maanden wordt opgehaald, wordt ze vernietigd.

2. Per post “lettre suivie”

Indien u ervoor gekozen hebt de Kids-ID per post te ontvangen, zal u de PUK-code en de kaart in twee verschillende enveloppen ontvangen. De codes zijn vergezeld van een standaardbrief, zoals in België, met de vermelding dat u de Kids-ID mag komen afhalen. Gelieve deze melding te negeren. De kaart zal niet geactiveerd zijn - gelieve hiervoor de procedure vermeld in het volgend hoofdstuk te volgen.

Activatie en codes

Indien u de Kids-ID wenst te gebruiken voor online identificatie, kunt u zich persoonlijk, met de PUK-code en de Kids-ID, wenden tot om het even welke Belgische gemeente (vraag hen uitdrukkelijk de certificaten te activeren en te vervangen), of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Marseille (op afspraak).

Het niet activeren van de Kids-ID verandert niets aan de geldigheid en belet u niet om te reizen. De activatie dient vooral voor bepaalde administratieve diensten in België (post, bank, gezondheidszorg, websites van de Belgische administraties, …). Indien de Kids-ID niet geactiveerd is, kunt u bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden om geneeskundige zorgen te krijgen in Belgische hospitaals of om medicijnen in apotheken in België te kopen. De geactiveerde kaart geeft eveneens toegang tot een hele reeks online overheidsdiensten, beschikbaar op my.belgium.be. U vindt meer informatie op www.eid.belgium.be.

Voor de nieuwe Kids-ID, moet de PUK-code niet meer worden bewaard na de activatie van de kaart. Indien u de PIN-code van een nieuwe en geactiveerde kaart bent vergeten, kunt u een nieuwe code bekomen door bij om het even welke Belgische gemeente of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Marseille (op afspraak), langs te gaan. Een PUK-code of herdruk van de PUK-code is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN-code van nieuwe kaarten, eenmaal deze geactiveerd zijn. 

Functie « Hallo Ouders »

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart: www.eid.belgium.be.