Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Bevolking Attesten en akten - Parijs

Attesten en akten - Parijs

  1. Voornaamste getuigschriften en attesten afgeleverd door de ambassade of het consulaat waarbij u bent ingeschreven.
  2. Voornaamste getuigschriften en attesten afgeleverd door de ambassade of beroepsconsulaten, zelfs indien u er niet ingeschreven bent.
  3. Andere documenten waarvoor de ambassade en consulaten niet bevoegd zijn.

In verschillende omstandigheden zal u documenten moeten voorleggen die opgesteld zijn door een Belgische of door een vreemde overheid.

In Frankrijk is sedert 2001 een decreet van toepassing om het aantal certificaten in te perken. In België werden sinds 2004 maatregelen voor administratieve vereenvoudiging genomen. Bijvoorbeeld, uw geldige Belgische identiteitskaart volstaat meestal om uw nationaliteit aan te tonen.
Nochtans, verschillende "papieren" blijven nog steeds noodzakelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste documenten, van de bevoegde overheid die deze kan afleveren en van de prijs hiervan. 

  • Als uw inschrijving in het consulaire register in orde is (zie uw inschrijving), dan kan de ambassade of het consulaat waarbij u bent ingeschreven u sommige documenten afleveren.
  • Uitzonderlijk en onder bepaalde omstandigheden kan u van de ambassade of de consulaten-generaal een beperkt aantal documenten bekomen zelfs indien u niet ingeschreven bent (in principe niet de ere-consulaten).

 

Voornaamste getuigschriften en attesten afgeleverd door de ambassade of het consulaat waarbij u bent ingeschreven.

Document

Gebruik

Tarief(1)

Attest van inschrijving in het consulaire register
  (voorheen "attest van immatriculatie")
Bewijs van inschrijving (adres is niet vermeld) 20 EUR
Attest van nationaliteit  Studies, werk, examen, administratieve stappen allerhande... 20 EUR
Attest van gezinssamenstelling Kinderbijslag, sociale zekerheid, enz... 20 EUR
Levensbewijs Pensioen, sociale zekerheid, enz... gratis
Attest van woonst Hogere studies, werk, vergelijkend examen, enz... 20 EUR

Attest van militaire toestand of bewijs van vrijstelling  van de dienstplicht 
Als de plaatselijke overheden u een bewijs van uw militaire toestand vragen en dat u, ofwel een man geboren vanaf 1/01/1975 bent, ofwel een vrouw (wanneer dan ook geboren), gelieve uw aanvraag te richten in België aan het:
Ministerie van Defensie, Dienst Stamnummer
Kwartier Koningin Elisabeth
Everestraat 1
1140 Brussel
website : www.mil.be
Voeg een copie van uw identiteitskaart of paspoort bij, en leg de reden van uw aanvraag uit.

(1)  Betalingswijze : klik hier
Indien u het document per post wenst te ontvangen, gelieve een envelop "lettre suivie" met uw adres ingevuld toe te voegen of 2,5€ te betalen voor verzendingskosten.

 

Voornaamste getuigschriften en attesten afgeleverd door de ambassade of beroepsconsulaten, zelfs indien u er niet ingeschreven bent.

Document

Gebruik

Tarief(1)

- Bewijs van aanwezigheid in het buitenland Bewijsstuk voor verkiezingen 20 EUR
- Getuigschrift van geen huwelijksbeletsel (*)
  (in Frankrijk "certificat de célibat" genoemd)
Huwelijk of "PACS" in Frankrijk

20 EUR

(1)  Betalingswijze : klik hier
Indien u het document per post wenst te ontvangen, gelieve een envelop "lettre suivie" met uw adres ingevuld toe te voegen of 2,5€ te betalen voor verzendingskosten.

 

Andere documenten waarvoor de ambassade en consulaten niet bevoegd zijn.

Document + bevoegde overheid

Gebruik

Tarief

- Wetscertificaat ("certificat de coutume") Huwelijk, "PACS", echtscheiding, adoptie, andere administratieve akten allerhande...  gratis

Aan te vragen in België aan de : 
  FOD Justitie
  DG WL - dienst Familierecht,
  Waterloolaan 115 - 1000 Brussel
  Tel +32 2 542 65 11 - Fax +32 2 542 70 38
  @ : wetscertificaat@just.fgov.be

Voeg een copie van uw identiteitskaart of paspoort bij, en leg de reden van uw aanvraag uit.

- Uittreksel van het strafregister of
  bewijs van goed gedrag en zeden
Hogere studies, werk, vergelijkend examen, enz... raadpleeg bevoegde overheid
- Akten van de burgerlijke stand en uittreksels
  hiervan (geboorte, huwelijk, overlijden...)
Administratieve stappen allerhande raadpleeg bevoegde overheid
Duid telkens de volledige identiteit van de betrokken persoon aan alsook de juiste datum.
Voor Belgische akten wendt u zich tot het gemeentebestuur waar het feit van burgerlijke stand plaats vond.
Akten worden tegen betaling afgeleverd. Overschrijving is de makkelijkste en goedkoopste betalingswijze : vraag het IBAN-nummer en de BIC-code van de rekening waarop u het bedrag moet storten.
Voor Franse akten wendt u zich tot de "mairie" waar het feit van burgerlijke stand plaats vond.
Voor andere landen, raadpleeg de bevoegde plaatselijke overheden en ga na of het document vertaald en/of gelegaliseerdmoet zijn.
Op uw aanvraag (of op deze van uw ouders...) zijn misschien bepaalde akten uit het buitenland neergelegd bij de dienst Burgerlijke stand van Buitenlandse Zaken te Brussel, of overgeschreven in een Belgisch gemeentebestuur. Wend u zich dan tot deze dienst of gemeente. Meer over het neerleggen of de overschrijving van akten in België : klik hier.