Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Identiteitskaarten - Parijs

Klik hier om een afspraak te maken.

Gelieve per dienst een afspraak te nemen.
Kom op tijd naar uw afspraak: indien u meer dan 15 minuten te laat bent, wordt uw afspraak geannuleerd.

Beste Bezoeker,

Welkom!

Graag een ogenblik van uw tijd om een aantal COVID-19-regels met betrekking tot uw bezoek aan onze Ambassade duidelijk te maken:

 • Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde, wordt u verzocht niet langs te komen. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs heeft contact gehad met iemand die COVID-19 klachten had.
 • Gelieve uw temperatuur te controleren alvorens u naar onze lokalen te begeven.
 • Gelieve een mondmasker te dragen.
 • Gelieve bij het betreden van de lokalen uw handen te wassen met uw eigen alcoholgel of met diegene die ter uwer beschikking wordt gesteld.

Dank u voor uw medewerking!

 

 

 

Conform artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 25 maart 2003, dient elke Belge ouder dan 15 jaar in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart.

Uw Belgische identiteitskaart volstaat om in meer dan 50 landen te reizen, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. U vindt de lijst van deze landen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken. 

Opgelet: Sinds de inwerkingtreding van het consulair wetboek op 15/06/2014, is het bekomen van een identiteitskaart bij een Belgische Consulaat enkel mogelijk voor Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters. Voor meer informatie, gelieve onze webpagina betreffende de inschrijving te raadplegen.

Ereconsulaten zijn niet bevoegd voor deze materie. U dient uw aanvraag enkel en alleen in te dienen bij de consulaire beroepspost bevoegd voor uw woonplaats.

Sinds 1 oktober 2015 kan een Kids-ID voor een Belgisch kind minder dan 12 jaar, en ingeschreven in het buitenland, aangevraagd worden. Consulteer desbetreffende pagina voor meer informatie.

 

OPGELET: Nieuwe Belgische identiteitskaart met vingerafdrukken

Conform de Europese regelgeving, moeten alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten. De Belgische gemeenten leveren deze nieuwe identiteitskaarten met vingerafdrukken sinds eind 2020 af. In de komende weken volgen alle Belgische beroepsconsulaten. We zijn ons er van bewust dat de aanvraag van een identiteitskaart daardoor meer inspanningen van u zal vergen. Uw aanwezigheid zal immers vereist zijn om een goede identificatie te garanderen, met een elektronische handtekening, een foto ter plaatse afgenomen (vanaf 6 jaar) en een opname van uw vingerafdrukken (vanaf 12 jaar), zoals dat nu reeds voor een paspoort het geval is. Enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische identiteitskaart als reisdocument (in meer dan 50 landen) in stand houden. Als u reeds een identiteitskaart bezit, blijft deze geldig tot de vervaldatum - het is niet verplicht om deze te vervangen vóór deze datum.

 

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 

Leeftijd bij aanvraagGeldigheidsduur eID

Leeftijd bij aanvraag

Geldigheidsduur identiteitskaart

Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar

6 jaar
10 jaar
30 jaar

 

De identiteitskaart blijft geldig:

 • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De identiteitskaart verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

In tegenstelling tot wat in België gebeurt, wordt u niet recontacteerd in geval uw kaart niet meer geldig is, u bent dus zelf verantwoordelijk voor het indienen van een vernieuwingsaanvraag. Wij kunnen geen attest afleveren betreffende een aanvraag die in behandeling is. 

 

Prijs en betaalwijze

1. Prijs

 • Persoonlijke afhaling van de identiteitskaart: 20 euro 
 • Verzending per post van de identiteitskaart : 25 euro

  
2. Betaalwijze

De betaling gebeurt in principe ter plaatse met debet- of kredietkaart (Carte bleue, Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, ...). Wij aanvaarden geen American Express-kaarten. Wegens veiligheidsredenen aanvaarden wij evenmin betalingen in baar geld, per check noch per cashmandaat.

Indien u per overschijving wenst te betalen, moet de overschrijving minimum 1 week op voorhand gebeuren en dient het betalingsbewijs tegelijk met de rest van het aanvraagdossier te worden voorgelegd.

Bankrekening van de Ambassade :

 • Bank : Crédit du Nord 
 • IBAN : FR76 3007 6020 5312 0191 0420 083 
 • BIC : NORDFRPP 

Gelieve het volgende in de mededeling mee te delen: « eID + (meisjes-)naam en voornaam van de aanvrager + geboortedatum (DDMMJJJJ) ».

 

Procedure en termijnen

Omwille van de invoering van de biometrische identiteitskaart, dient u uw identiteitskaart in persoon en op afspraak aan te vragen bij ons Consulaat-Generaal in Parijs. Sinds 21 juni 2021 is het niet meer mogelijk de identiteitskaartaanvraag per post in te dienen.

Indien gemakkelijker voor u, kunt u alternatief uw identiteitskaart in persoon aanvragen in België, bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, of (2) de Belgische gemeente van uw geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. Hoewel de prijs in een Belgische gemeente duurder is (ongeveer 100 euro, variërend van de ene tot de andere gemeente), is de levering van de kaart echter veel sneller (binnen de twee werkdagen).
In tegenstelling tot de aanvraag van een gewoon paspoort, is de aanvraag van een identiteitskaart bij een ander beroepsconsulaat dan het consulaat waar u ingeschreven bent, niet mogelijk.

Het is eveneens mogelijk om uw biometrische gegevens in een andere Belgische consulaire beroepspost van uw keuze te laten afnemen, om vervolgens uw identiteitskaart bij ons Consulaat-Generaal in Parijs aan te vragen. Hiervoor dient u ons op voorhand en per e-mail aan pas.paris@diplobel.fed.be een volledig aanvraagdossier op te sturen (inclusief betaalbewijs - zie hoofdstuk hieronder), met vermelding van welke consulaire post u verkiest voor de afname van uw biometrische gegevens. Onze diensten zullen u vervolgens de toestemming geven om uw biometrische gegevens te laten afnemen in die andere consulaire post. Eens de biometrie afgenomen, dient u ons binnen de drie maanden en per e-mail het document dat deze afname van de biometrie bevestigt, die de andere consulaire post u afgegeven zal hebben, op te sturen. Pas dan wordt uw identiteitskaart aangemaakt.

De foto, vingerafdrukken en handtekening die u eventueel bij een eerdere identiteitskaart- of paspoortaanvraag heeft laten registreren, kunnen om wettelijke en privacyredenen niet worden hergebruikt voor de nieuwe aanvraag van een identiteitskaart.

De oude identiteitskaart moet verplicht worden terugbezorgd op het moment van ontvangst van de nieuwe kaart.

De productie van een identiteitskaart neemt gemiddeld 6 weken in beslag.

 

Samenstelling van het dossier

Het identiteitskaartaanvraagdossier dient de volgende documenten te bevatten:

 1. Het aanvraagformulier. In tegenstelling tot wat op het formulier staat aangeduid, is het niet nodig ons het formulier op voorhand op te sturen: gelieve gewoon online afspraak te nemen en het ingevulde formulier naar het loket mee te brengen op de dag van uw afspraak.

 2. Bewijs van woonst van minder dan drie maanden (factuur van elektriciteit, water, gas, vaste telefonie, huurcontract…).
  Indien u geen bewijs op naam hebt: een attest opgesteld door de persoon die u herbergt + kopie van zijn/haar identiteitsdocument + kopie van het bewijs van woonst op zijn/haar naam.

 3. Huidig identiteitsbewijs (identitetiskaart en/of paspoort).

 4. Bewijs van betaling (zie hoofdstuk hierboven).

 5. Bij verlies van de vorige kaart: het aangifteformulier, ingevuld en getekend. Gelieve zo snel mogelijk uw documenten te blokeren visa DocStop, om zodoende frauduleus misbruik te vermijden.

 6. Bij diefstal van de vorige kaart: het aangifteformulier, ingevuld en getekend, evenals de diefstalverklaring afgelegd bij de politie.Gelieve zo snel mogelijk uw documenten te blokeren visa DocStop, om zodoende frauduleus misbruik te vermijden.

 

Afhalingswijzen

1. Persoonlijk

Zodra wij uw identiteitskaart ontvangen, zal u per post ingelicht worden. U kunt dan persoonlijk naar onze loketten komen (op afspraak) om de certificaten te activeren en uw eID in ontvangst te nemen. Vergeet niet de PUK-code, op voorhand ontvangen via de post, mee te nemen. Indien de identiteitskaart niet binnen drie maanden wordt opgehaald, wordt ze vernietigd.

2. Per post “lettre suivie”

Indien u ervoor gekozen hebt uw identiteitskaart per post te ontvangen, zal u de PUK-code en de kaart in twee verschillende enveloppen ontvangen. De codes zijn vergezeld van een standaardbrief, zoals in België, met de vermelding dat u uw kaart mag komen afhalen. Gelieve deze melding te negeren. De kaart zal niet geactiveerd zijn - gelieve hiervoor de procedure vermeld in het volgend hoofdstuk te volgen.

De Ambassade verwerpt elke verantwoordelijkheid eens de zending per "lettre suivie" is vertrokken. Dit betkent dat, indien u gekozen hebt voor een verzending per post, u alle verantwoordelijk op u neemt.

Activatie en codes

Indien u uw identiteitskaart wenst te gebruiken om u online te identifiëren, kunt u zich persoonlijk, met uw PUK-code en uw identiteitskaart, wenden tot om het even welke Belgische gemeente (vraag hen uitdrukkelijk de certificaten te activeren en te vervangen), of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Parijs (op afspraak). De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een identiteitskaart van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige.

Het niet activeren van uw kaart verandert niets aan de geldigheid en belet u niet om te reizen. De activatie dient vooral voor bepaalde administratieve diensten in België (post, bank, gezondheidszorg, websites van de Belgische administraties, …). Indien uw identiteitskaart niet geactiveerd is, kunt u bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, om geneeskundige zorgen te krijgen in Belgische hospitaals of om medicijnen in apotheken in België te kopen. De geactiveerde kaart geeft eveneens toegang tot een hele reeks online overheidsdiensten, beschikbaar op my.belgium.be. U vindt meer informatie op www.eid.belgium.be.

Indien verloren, kunt u nieuwe codes aanvragen via de website van de FOD Binnenlandse Zaken. De codes worden u dan per post opgestuurd. U kunt vervolgens de certificaten op uw kaart laten vervangen in om het even welke Belgische consulaire beroepspost (inclusief ons Consulaat-Generaal in Parijs – op afspraak) of in om het even welke Belgische gemeente. U hebt daarvoor de desbetreffende PIN- en PUK-codes nodig.

Voor de nieuwe identiteitskaarten, moet de PUK-code niet meer worden bewaard na de activatie van de kaart. Indien u de PIN-code van een nieuwe en geactiveerde kaart bent vergeten, kunt u een nieuwe code bekomen door bij om het even welke Belgische gemeente of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Parijs (op afspraak), langs te gaan. Een PUK-code of herdruk van de PUK-code is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN-code van nieuwe kaarten, eenmaal deze geactiveerd zijn.