Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Tenlasteneming

Wanneer een tenlasteneming ondertekenen?

Een tenlasteneming (annex 32) wordt ondertekend in het kader van een visum D aanvraag voor studenten. De verbintenis tot tenlasteneming wordt onderschreven door een Belgische of buitenlandse fysieke persoon of rechtspersoon die er zich ten opzichte van de student en de Belgische Staat toe verplicht om de medische kosten, de verblijfskosten, de studiekosten en de repatriëringskosten te betalen, en dit voor een academisch jaar of voor de duur van minimaal TWEE JAAR te tellen vanaf het begin van de geldigheid van de visumstudent.

Indien de garant in Frankrijk woont, moet hij een dossier "tenlasteneming" indienen en persoonlijk zijn handtekening laten legaliseren aan de Ambassade te Parijs of het Consulaat-Generaal te Marseille*. Dit na het verifiëren van het dossier.

*Om de diplomatieke of consulaire post te kennen bevoegd voor uw woonplaats, klik hier.

 
Procedure

De garant stuurt zijn volledige dossier per e-mail naar paris.visa@diplobel.fed.be indien hij woont in de jurisdictie van de Ambassade, en naar marseille@diplobel.fed.be indien hij woont in de jurisdictie van het Consulaat-Generaal. Indien het dossier ontvankelijk is, zal de garant een formulier ontvangen en uitgenodigd worden om een afspraak te maken om zich te presenteren aan de loketten van de Ambassade/het Consulaat-Generaal om de tenlasteneming te ondertekenen. Gelieve de titel op volgende manier op te stellen: PEC / NAAM en voornaam van de garant / NAAM en voornaam van de student / onderwijsinstelling

De garant moet zich aandienen met zijn dossier in dubbel exemplaar (originelen en kopies). Na betaling zal zijn handtekening gelegaliseerd worden en de annex 32 afgegeven worden aan de garant, die deze moet doorsturen naar de student.

Er wordt geen enkele vraag beantwoord per telefoon. 

Geen enkel document wordt teruggeven.

 

Voorwaarden om een tenlasteneming te onderschrijven:

De garant moet bewijzen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om een student ten laste te nemen.

Het maandelijkse NETTO-bedrag waarover de garant moet beschikken wordt als volgt berekend:

Voor de garant 1.254,82€
Voor de student 666€
Per persoon ten laste van de garant (*) en per familielid die de student vergezeld 150€

(*)  De echtgenoot/ote van de garant wordt niet beschouwd als "ten laste" indien hij/zij werkt; zijn/haar inkomsten tellen echter niet mee om de bestaansmiddelen van de garant te berekenen.

 
Voor te leggen stukken

  • Het formulier "tenlasteneming", zorgvuldig ingevuld en ondertekend
  • Het formulier "annex 32" zorgvuldig ingevuld, maar nog niet ondertekend
  • De laatste 3 loonfiches
  • Het werkcontract (CDI)
  • Het laatste aanslagbiljet "avis d’imposition"
  • Het familieboekje "livret de famille"
  • Een geldige identiteitskaart (indien verblijfsvergunning moet deze minimaal geldig zijn voor de duur van het schooljaar voor welke de tenlasteneming wordt onderschreven en vergezeld zijn door een kopie van een geldig national paspoort)
  • De definitieve inschrijving of toelating van de student, of de inschrijving tot het toegangsexamen
  • 20€ per bankkaart indien u een afspraak bekomt

Attentie: Alle documenten moeten minder dan 3 maand oud zijn op het moment van indienen van uw dossier. Documenten afgegeven door de meeste landen buiten Europe moeten gelegaliseerd worden en/of vertaald naar het Nederlands of het Frans.