Verkiezingen

 1. Laatst bijgewerkt op

Alle informatie over verkiezingen voor Belgen met woonplaats binnen de EU vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Federale wetgevende verkiezingen


Ter herinnering, stemmen is verplicht voor alle Belgen die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de consulaire beroepsposten en die voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden. (Art. 62 van de Belgische Grondwet en Titel IVbis van het Kieswetboek).

Enkel personen wonende in Frankrijk die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van Parijs of Marseille kunnen stemmen in Frankrijk. Belgen op doortocht (vakantie, studenten, zakenreis...) op het moment van de verkiezingen kunnen niet stemmen via de diensten van de Ambassade in Parijs of het Consulaat-Generaal in Marseille en dienen hun gemeente in België te contacter om de modaliteiten te kennen.
 

Wie is kiezer in het buitenland?


U bent kiezer in het buitenland als u: 

Hoe gebeurt de inschrijving als kiezer? 


Iedere Belg ingeschreven in de bevolkingsregisters in Frankrijk voor 24/01/2018 heeft een gepersonaliseerd inschrijvingsformulier ontvangen. De categorieën op de formulieren zijn wettelijk bepaald. U kan de aangeduide categorie niet wijzigen op uw formulier. 

Gehuwde kiezers ontvangen het formulier op hun naam naar Belgisch recht. Zij kunnen (in het speciaal voorziene vakje) de naam van hun echtgenoot/echtgenote vermelden als dit noodzakelijk is voor een meer verzekerde kiescorrespondentie in hun land van verblijf. Als u het gepersonaliseerde inschrijvingsformulier niet heeft ontvangen, kan u hieronder de formulieren downloaden en deze invullen. In geval van stemmen per volmacht, gelieve het formulier in te vullen op uw naam naar Belgisch recht (en niet met uw gehuwde naam).

De formulieren dienen ten laatste op 31 januari 2019 ingeleverd worden bij de consulaire beroepspost. 

Bekijk onze informatie voor Belgen wonende in het ambtsgebied van Parijs en voor Belgen wonende in het ambtsgebied van Marseille.
 

Wat is de gemeente van aanhechting? 

  Image
  Infografiek die aangeeft wat de gemeente van aanhechting is

  De kiezer wordt gehecht aan een Belgische gemeente die wordt opgelegd door de wet, er is geen vrije keuze.

  Er bestaan zes categorieën van aanhechting.  

  Indien men niet voldoet aan de eerste categorie, daalt men trapsgewijs naar de tweede categorie, enz. Men kan enkel dalen indien er niet voldaan is aan de voorgaande categorie. 


  De kiezer wordt gehecht aan: 

  1. de Belgische gemeente waar deze ooit ingeschreven was in de bevolkingsregisters. Deze aanhechting wordt aangetoond met bewijskrachtige stukken; bij ontbreken daarvan door een verklaring op erewoord

  2. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente van de geboorteplaats. 

  3. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar de vader of moeder in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven. 

  4. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar echtgenoot/echtgenote, of vorige echtgenoot/echtgenote of partner in een geregistreerde samenleving is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters. Deze aanhechting wordt aangetoond met bewijskrachtige stukken; bij ontbreken daarvan door een verklaring op erewoord

  5. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters. Deze aanhechting wordt aangetoond met bewijskrachtige stukken; bij ontbreken daarvan door een verklaring op erewoord.  

  6. bij gebreke daaraan, de gemeente Brussel. 


  Aanhechting 


  Hoe kan de aanhechting als kiezer aan een gemeente bewezen worden als u behoort tot categorie 1, 4 of 5? 

  Dit kan met alle middelen (van recht) gebeuren. 

  U kan bijgevolg allerlei documenten voorleggen waaruit uw aanhechting met een bepaalde Belgische gemeente kan worden afgeleid. 

  Uw consulaire beroepspost bepaalt of deze documenten in aanmerking kunnen worden genomen. Personen die tot categorie 1 behoren brengen bewijskrachtige stukken aan tenzij hun gemeente van aanhechting in het Rijksregister geregistreerd is. 
   

  Verwantschap 


  Wie is bloedverwant tot de derde graad? 

  Uw bloedverwanten zijn alle personen die één of meer dezelfde voorouders hebben als uzelf. 

   Opgelet! 

  • Groottantes en grootooms, net als neven en nichten (kinderen van tantes of nonkels) zijn vierde graad. 
  • Verwar bloedverwantschap en aanverwantschap niet. Uw aanverwanten zijn de bloedverwanten van uw echtgenoot of echtgenote. De combinatie van echtelijke band en bloedverwantschap brengt aanverwantschap mee. 

    
  Wie is bloedverwant in opgaande lijn? 

  Ouders, grootouders, overgrootouders, over-overgrootouders. 

   

  Wat zijn de stemwijzen?


  Slechts één keuze is mogelijk onder volgende vijf mogelijkheden.

  (1) Persoonlijk in België

  De Belg wordt verzocht op de verkiezingsdag naar België te komen en de stemplicht te vervullen in de gemeente van aanhechting. De oproepingsbrief wordt ten vroegste 15 dagen voor de verkiezingsdag in België verstuurd naar het opgegeven adres in het buitenland.

  (2) Bij volmacht in België

  De Belg wenst niet naar België te komen en duidt een volmachtdrager aan onder de kiezers van dezelfde gemeente van aanhechting. De woonplaats van deze volmachtdrager kan in België of in het buitenland zijn.

  Voorbeeld : Een persoon is als kiezer gehecht aan Gent, deze dient een volmachtdrager aan te duiden onder de kiezers van Gent.

  • De volmachtdrager mag nog geen volmacht aanvaard hebben van een andere kiezer.
  • De volmachtdrager heeft de Belgische nationaliteit.
  • De volmachtdrager moet ook akkoord zijn; de aanvaarding van de volmacht heeft immers als gevolg dat deze persoon zich op verkiezingsdag moet aanmelden op het stembureau in België.
  • De volmachtdrager zal, als bijlage bij zijn eigen oproepingsbrief, een uittreksel van de volmacht ontvangen.

  (3) Persoonlijk in de consulaire beroepspost

  De Belg brengt zijn/haar stem uit in de consulaire beroepspost van inschrijving. Ten vroegste vijftien dagen vóór de verkiezingsdag in België wordt een oproepingsbrief ontvangen op het opgegeven adres in het buitenland. De stemming in de Belgische consulaire beroepsposten vindt plaats op de woensdag vóór de verkiezingsdag in België tussen 13u en 21u lokale tijd.

  (4) Bij volmacht in de consulaire beroepspost

  De Belg duidt als volmachtdrager een Belgische kiezer aan die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van dezelfde consulaire beroepspost.

  De gemeente van aanhechting moet daarentegen niet noodzakelijk dezelfde zijn als die van de volmachtdrager.

  • De volmachtdrager mag nog geen volmacht aanvaard hebben van een andere kiezer.
  • De volmachtdrager moet ook akkoord zijn; de aanvaarding van de volmacht heeft immers als gevolg dat deze persoon zich op de dag van de verkiezingen moet aanmelden op het stembureau ingericht in de consulaire beroepspost.

  (5) Per briefwisseling

  De Belg ontvangt - op het adres dat op het inschrijvingsformulier vermeld is - een kiesomslag met een stembiljet, een retouromslag, een identificatieformulier en een verklarende nota. Er zit tevens een lege enveloppe bij waarin de kiezer zijn stembiljet moet plaatsen en sluiten. Bij het ontvangen van de volledige enveloppe wordt op het kieskringhoofdbureau de nog gesloten enveloppe met stembiljet gescheiden van het identificatieformulier. 

  De identificatieformulieren blijven op het kieskringhoofdbureau, de gesloten enveloppen worden overgemaakt aan de telbureaus en gemengd met de stembiljetten van de Belgen die in België gestemd hebben. Het stemgeheim wordt dus volledig gegarandeerd.

  Deze documenten worden ten vroegste op de twaalfde dag vóór de verkiezingsdag vanuit België opgestuurd en dienen ten laatste op de verkiezingsdag - voor de sluiting van de stembureaus - opnieuw in België toe te komen.

  De termijnen voorzien voor deze stemwijze zijn dus erg kort; het is belangrijk na te gaan of de postverbindingen tussen het land van verblijf en België voldoende goed zijn om de tijdige terugzending van het stembiljet te verzekeren. Is het antwoord op deze vraag onzeker, dan is een andere stemwijze kiezen aangewezen.

  Opgelet, zelfs als u stemt in de consulaire beroepspost of per briefwisseling, moet u aangehecht zijn aan een Belgische gemeente. Gelieve niet te vergeten dit veld in te vullen op uw inschrijvingsformulier. Het invullen van de gemeente van aanhechting wil niet zeggen dat u zich persoonlijk dient te verplaatsen naar deze gemeente. 
   

  Actuele informatie


  De meest actuele informatie is terug te vinden op de website van het hoofdbestuur, gelieve deze dan ook regelmatig te raadplegen.

  Bekijk zeker ook de FAQ van de FOD Buitenlandse Zaken, het antwoord op uw vraag is daar mogelijk terug te vinden.

  Indien u toch nog andere vragen heeft, of twijfel heeft over uw gemeente van aanhechting, aarzel niet om contact op te nemen met de consulaire beroepspost waar u bent ingeschreven. Voor de Ambassade te Parijs, gelieve een mail te sturen naar elections.paris@diplobel.fed.be of bellen naar 01 44 09 39 79 of 01 44 09 39 88 om in contact te komen met de dienst verkiezingen. Voor het Consulaat-Generaal te Marseille kan u een e-mail sturen naar marseille@diplobel.fed.be of bellen naar 04 96 11 69 55.


  Europese verkiezingen


  Belgen die uit de bevolkingsregisters in België geschrapt zijn, ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters en hun woonplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie kunnen op twee manieren deelnemen aan de Europese verkiezingen:

  1. Ofwel stemmen zij op een lijst in de EU-Lidstaat van verblijf.
   Informatie is te verkrijgen bij de bevoegde lokale autoriteiten.
  2. Ofwel brengen zij hun stem uit voor kandidaten op Belgische lijsten.
   Ze dienen een aanvraag tot deelname aan de verkiezingen in bij hun bevoegde consulaire beroepspost. Zowel de gemeente van aanhechting als de stemwijze is identiek aan deze van de Federale wetgevende verkiezingen.